W czym może pomóc doradca restrukturyzacyjny?

Nie wszystkie firmy funkcjonują z sukcesem na rynku. Częstokroć w wyniku niekorzystnych umów, nieodpowiedzialnego zarządzania bądź po prostu zaskakujących przeciwności losu, zadłużenie przedsiębiorstwa zaczyna zwiększać się tak szybko, iż pojawia się strach przed niewypłacalnością wobec wierzycieli czy nawet o upadłość firmy. W takich wypadkach trzeba zgłosić się o poradę doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – należy zdobyć licencję

Najnowsza ustawa Prawo restrukturyzacyjne zaczęła obowiązywać na początku 2016 r. Zgodnie z artykułami tej ustawy nadawana uprzednio licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym, które spełniają wymagania przedstawione w art. 3 obowiązującej obecnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: posiadanie polskiego obywatelstwa,
uzyskanie tytułu magistra, całkowita zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, nieposzlakowana opinia oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Egzamin przeprowadza się nie rzadziej niż raz na pół roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wykonują zadanie problemowe, a także udzielają odpowiedzi na 100 pytań testowych z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów oraz prawa, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Analiza kondycji podmiotu i opracowanie planu działania – funkcje doradcy restrukturyzacyjnego

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym przyznała licencjonowanym doradcom szersze uprawnienia niż te, które mieli uprzednio syndycy. Syndyk działał tylko na polecenie sądu. Od stycznia 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może wspomagać przedsiębiorcę na wiele miesięcy przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, między innymi poprzez przeprowadzenie przeglądu kondycji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo i określenie najskuteczniejszego w danej sytuacji kierunku restrukturyzacji czy opracowanie poprawnego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może też reprezentować dłużnika w rozmowach negocjacyjnych z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, ale także może wspierać swoim doświadczeniem wierzycieli, ochraniając ich interesy.

Istotne jest, by doradca restrukturyzacyjny był w stanie w jasny sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego możliwości, bowiem restrukturyzacja niejednokrotnie bywa trudną i wieloaspektową procedurą. Zaletą doradcy będzie także dobra znajomość branży, w której działa upadająca firma, gdyż ułatwia to sformowanie planu restrukturyzacji czy odnalezienie a następnie przedłożenie dłużnikowi najkorzystniejszych źródeł finansowania.