Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Na https://bit.ly/34J8RRS uzyskasz więcej informacji o notach księgowych na 40 euro.

Przedsiębiorcy prędzej czy później na ogół napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać niezwłocznie czy wykorzystać jako jeden z kroków działań windykacyjnych?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Należy wspomnieć, iż notę księgową można przesłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych często przez długi okres czasu dobrych stosunków partnerskich. W końcu zwłoka we wniesienia opłaty może być kwestią krótkotrwałych problemów finansowych czy niespodziewanego przeoczenia dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Sprawdź generator not księgowych

W chwili, kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego darmowo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności, która wyposażona jest też w skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]